Зочид буудлуудын цахим бирж - MyHotel RMS

Зочид буудлуудын
цахим бирж

Зочид буудал үндсэн үйл ажиллагаагаа автоматжуулахад үндсэн удирдлагын систем нь бусад хэрэгцээтэй платформ, төхөөрөмж, системүүдтэй холбогдох шаардлагатай байдаг. Энэ хэрэгцээ, шаардлагад үндэслэн MyHotel систем нь Marketplace system хэмээх гуравдагч талуудтай өөрийн системээ шууд холболт хийх давуу талуудтай юм.

Нэвтрэх